Chào mừng quý vị đến với Giáo án Trung Học Cơ sở.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

TUYỂN TẬP 32 ĐỀ ANH VĂN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: st
Người gửi: Nguyễn Thành Tâm
Ngày gửi: 17h:20' 12-01-2012
Dung lượng: 707.3 KB
Số lượt tải: 533
Số lượt thích: 0 người

ĐỀ SỐ 1
ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC – CAO ĐẲNG NĂM 2006
MÔN : TIẾNG ANH – KHỐI D
(Thời gian làm bài : 90 phút)

PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (Từ câu 1 đến câu 60)
Chọn phương án (A hoặc B, C, D) ứng với từ có trọng âm chính nhấn vào âm tiết có vị
trí khác với ba từ còn lại trong mỗi câu:
1.   A. equality B. difficulty C. simplicity D. discovery
2.   A. tenant B. common C. rubbish D. machine
3.   A. animal B. bacteria C. habitat D. pyramid
4.   A. writer B. teacher C. builder D. career
5.   A. company B. atmosphere C. customer D. employment

Chọn phương án đúng (A hoặc B, C, D) để hoàn thành mỗi câu sau
6. What beautiful eyes...................
A. does she have
B. she has
C. has she
D. she doesn`t have
7. Make exercise a part of your daily................
A. regularity
B. chore
C. routine
D. frequency
8. ..................  the storm, the ship couldn`t reach its destination on time.
A. In case of
B. In spite of
C. Because of
D. But for
9. He completely.................   with what I said.
A. accepted
B. complained
C. agreed
D. argued
10. I finished my homework a few days ahead................   the deadline.
A. of
B. to
C. by
D. at
11. He hurried...............   he wouldn`t be late for class.
A. since
B. as if
C. unless
D. so what
12. If she..............   rich, she would travel around the  world.
A. would be
B. is
C. has been
D. were
13. Mary was the last applicant...................
A. to be interviewed
B. to be interviewing
C. to interview
D. to have interviewed
14. Argentina..................   Mexico by one goal to nil in the match
A. beat
B. scored
C. won
D. knocked
15. There should be no discrimintion on..................   of sex, race or religion.
A. fields
B. places
C. areas
D. grounds
16. The cat was................   to wait for the mouse to come out of its hole.
A. patient enough
B. so patient
C. enough patient
D. too patient
17. I can`t find my purse anywhere; I must................   it at the cinema.
A. leave
B. have left
C. be leaving
D. have been leaving
18. ...................  of the workers has his own work.
A. Every
B. Each
C. Other
D. All


19. The numbers add................   to 70.
A. off
B. up
C. in
D. out

20. The equipment in our office needs................
A. moderner
B. modernizing
C. modernized
D. modernization
21. The felt................   when the failed the exams the second time.
A. discouraged
B. annoyed
C. undecided
D. determined
22. I have bought a present for my mother, and now I need some..............
A. paper wrapper
B. wrap paper
C. wrapped paper
D. wrapping paper
23. Computer is one of the most important..................   of the 20th century.
A. inventing
B. inventories
C. inventions
D. inventors
24. If they are not  careful with their accounts, their business will go...................
A. poor
B. bankrupt
C. penniless
D. broken
25. It was really kind..............   you to help those poor people.
A. by
B. of
C. at
D. to
26. Do you know.......................  ?
A. what wrong was it with
B. what`s wrong with it
C. what wrong was with it
D. what wrong is it with
27. If you had taken my advice, you.............   in such difficulties.
A. won`t be
B. hadn`t been
C. wouldn`t be
D. wouldn`t have been

28. Hair colour is one of.................   characteristics to be used in identifying people.
A. the most obviously
B. most obvious
C. obviously the most
D. the most obvious
29. I would appreciate it...............   what I 
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓