Chào mừng quý vị đến với Giáo án Trung Học Cơ sở.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

SƯU TẦM 3 ĐỀ THI HSG E 12 GẦN ĐÂY

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: tailieu.vn ; ( có PDF & WORD )
Người gửi: Nguyễn Thành Tâm
Ngày gửi: 14h:38' 07-02-2012
Dung lượng: 897.9 KB
Số lượt tải: 805
Số lượt thích: 0 người

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐỒNG THÁP
-------------------------------------------------------------------------
KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 12 THPT CẤP TỈNH
NĂM HỌC 2010 - 2011
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ĐỀ THI MÔN: TIẾNG ANH
Thời gian làm bài: 180 phút (không kể thời gian phát đề)
Ngày thi: 10 tháng 10 năm 2010
(Đề thi gồm có: 11 trang)
Họ và tên thí sinh:__________________________
Giám thị 1:______________

Giám thị 2:______________
STT do GT ghi

---------------------------------------------------------------------
Số phách

Số báo danh:________________Học sinh trường:___________________________
Điểm bài thi
Họ tên và chữ ký
Số phách


----------------------------------------------------------------------
STT do CT ghi

Bằng số
Bằng chữ
Giám khảo 1
Giám khảo 2
---------------------------------------------------------------------------------
PART I: LISTENING (3 points)
Question 1: You`ll hear a conversation between two people three times. Listen and fill in the blanks
G Excuse me, Mr. Brown? Do you have a minute?
T Sure, come on in.
G I want to tell you about my recent (1)___________ exam.
T Oh, yes.
G You see, I’ve just picked up my (2)___________ . But I couldn’t accept it because it was much lower than I had (3)_____________
T I see. Let (4) _____________ check your test sheet. Give me a moment. Ummm... Okay, I see a problem. You didn’t answer on the (5)___________ side of the paper.
G Oh, my! Are there more (6) _____________ on the back?
T Yeah, why didn’t you check?
G Oh, it’s my (7)______________ . Actually, it was hard to focus on my exam because I had stayed up all nights studying the day before the(8)_____________
T I said you’d better study every day (9) _______________ at once
G Is there any way for me to (10) ______________ up for it ? Ummm ... take a make up test or something?
T I’m afraid that wouldn’t be fair to the (11) ____________ students if I gave you another chance. But I think I know what you’re going through. It’s not the end of the world.
G Yes, but I (12) ______________ want to get a good grade.
T If you care so much about your grades, I suggest that maybe you try harder to keep (13)____________ with the rest of the class. Instead of (14)____________ for an exam at the last minute, it`s best to study a little bit every day. One more things you should do is to concentrate more carefully on the upcoming tests. at the last minute.
G I guess you`re right. Thank you for your (15)______________.
Question 2: Listen to part of conversation between two characters. Which of these sentences are TRUE (T) and which are FALSE (F) ? You will hear the coversation two times.

TRUE
FALSE

1. Alan Turner speaks to Liza Carter.2. Sylvie Dubois is French.3. She lives in England now.4. She`s on holiday in Canada.5. She works for an airline company.

TRUE
FALSE

6. Sebastian knows Susan.7. Sebastian knows Henry.8. Susan is Sebastian`s secretary.9. Henry and Susan work in a bank.10. Sebastian works for an Insurance company.

TRUE
FALSE

11. David walks to work.12. David`s work is near his home.13. Peter is a student.14. Peter pays to park his car.15. David wants to know about the
man in the blue jacket.
PART II: GRAMMAR & VOCABULARY (7 points)
Question 1: Choose the option (A,B,C or D) that best complete each blank of the following sentences.
1. She is not _______ to be at home until six.
A. likely B. sure C. possible D. certain
2. Could you get an extra _______of milk for me, please?
A. bar B. slice C. carton D. packet
3. It was rather silly of them
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓