Chào mừng quý vị đến với Giáo án Trung Học Cơ sở.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

E 12 - THÊM 3 ĐỀ KT 15 MINS - HK1

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: st
Người gửi: Nguyễn Thành Tâm
Ngày gửi: 06h:41' 07-09-2013
Dung lượng: 56.0 KB
Số lượt tải: 1222
Số lượt thích: 0 người
TRƯỜNG THPT …………………… KIỂM TRA 15 PHÚT
LỚP : 12 MÔN : TIẾNG ANH
Họ và tên ;………………………………….
Choose the correct answer A,B,c or D for the following sentences ;
The boy…………..bike was stolen is studying in class 6A .
A. who B. whom C. whose D. which
2. This dictionary…………………….in 1980 .
A. published B. was published C. is published D. was publishing
3. Shakespeare …………………..” Romeo and Juliet” in 1605 .
A. writes B. was written C. wrote D. has written
4. They……………..a new library in our school .
A. have just built B just have built C. has just built D. have just been built
5. If you don’t hurry , you………………..ate for school .
A. will be B. would be C. would have been D. are
6. When I came home, my father ………………….chess with his friend.
A. played B. is playing C. plays D. was playing
7. If she had a car , she………………..out in the evening .
A. will go B would go C. would have gone D. goes
8. He called the police after he ……………..an accident.
A. saw B. has seen C. had seen D. have seen
9. He is looking…….the book which has just been lost.
A. at B. in C. after D. for
10. ……………..it has rained a lot, I went to school on time .
A. Although B. Because C. If D. Despite


……………………………………………………………………………………………….


TRƯỜNG ……………………. KIỂM TRA 15 PHÚT
LỚP : 12 MÔN : TIẾNG ANH
Họ và tên ;………………………………….
Choose the correct answer A,B,c or D for the following sentences ;
The boy…………..bike was stolen is studying in class 6A .
A. who B. whom C. whose D. which
2. This dictionary…………………….in 1980 .
A. published B. was published C. is published D. was publishing
3. Shakespeare …………………..” Romeo and Juliet” in 1605 .
A. writes B. was written C. wrote D. has written
4. They……………..a new library in our school .
A. have just built B just have built C. has just built D. have lust been built
5. If you don’t hurry , you………………..ate for school .
A. wil be B. would be C.would have been D. are
6. When I came home, my father ………………….chess with his friend.
A. played B. is playing C. plays D. was playing
7. If she had a car , she………………..out in the evening .
A. will go B would go C. would have gone D. goes
8. He caled the police after he ……………..an acident.
A. saw B. has seen C. had seen D. have seen
9. He is looking…….the book which has just been lost.
A. at B. in C. after D. for
10. ……………..it has rained a lot, I went to school on time .
A. Although B. Because C. If D. Despite

Full name ……………………….
Class : 12 ----------
15-MINUTE TEST
Hãy chọn câu trả lời đúng nhất và tô đen vào bảng sau :
1). We are very close-knit family and very supportive ...................... one another.
a). on b). to c). of d). about
2). Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others.
a). Watched b). Cooked c). Stopped d). Crooked
3). They don`t allow ......................... at gas stations.
a). to smoke b). smoking c). smoke d). smoked
4). We ....................... for three hours and we are very tired.
a). are walking b). had been walking
c). were walking d). have been walking
5). Don`t worry. I`ll .................... you a hand with the washing up.
a). borrow b). take c). return d). give
6). She confided all her secrets......................... her best friend.
a). on b). in c). with d). to
7). The last time I .................Jane, she ....................... cotton in the field.
a). had
 
Gửi ý kiến